Регистър на здравеопазването

ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО, Град Велико Търново

ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Информация

ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Центърът за психично здраве е със седалище град Велико Търново, ул. Бузлуджа 1.

 

Психиатричния диспансер със стационар е разкрит през 1952 година със заповед № 390/20.10.1950 г., във връзка с ПМС № 2658/20.10.1950 година.


Със заповед № РД 20-46/04.08.2000 година на Министъра на здравеопазването и Решение № 215/14.09.2000 година на Общински съвет град Велико Търново, диспансерът е регистриран като търговско дружество под името Областен диспансер за психични заболявания със стационар - Велико Търново ЕООД.

 

С Решение № 1043/19 август 2010 година на заседание на Великотърновски Общински съвет се променя фирменото наименование на Център за психично здраве - Велико Търново ЕООД.


ЦПЗ Велико Търново осъществява следните дейности:

 

 • Спешна психиатрична помощ
 • Диагностика и лечение на лица с психични разстройства
 • Периодично наблюдение и консултации на лица с психични разстройства и домашен патронаж
 • Психотерапия и психо - социална рехабилитация
 • Психиатрична и психологична експертна дейност
 • Създаване и поддържане на регионална информационна система на лица с психични разстройства за нуждите на регистъра по чл. 147а, ал. 1 от Закона за здравето
 • Промоция, превенция и подобряване психичното здраве на населението
 • Информиране на обществеността по проблемите на психичното здраве
 • Доставяне на социални услуги в общността
 • Провеждане на клинични проучвания.

 

 

СТРУКТУРА

 

Център за психично здраве - Велико Търново ЕООД разполага с :

 

 • Стационарен блок
 • Консултативно - диагностичния блок
 • Кабинет за прием на пациенти по спешност и за планови хоспитализации
 • Консултативно - терапевтичен кабинет за пациенти със зависимости, невротични разстройства и геронтопсихиатрични проблеми
 • Консултативен кабинет по социални проблеми на лица с психични заболявания
 • Кабинет по медицинска психология
 • Логопедичен кабинет
 • Картотека - регистър на диспансеризирани лица по райони
 • Кабинет за информационно обслужване
 • Дневен стационар с единадесет места
 • Метадонова поддържаща програма
 • Дневен Център за рехабилитация на зависимости
 • Административно - стопански блок.

 

 

Контакти

ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Телефон: 062625697, 062623796, 062657645
Факс: 062623796
Интернет сайт: 

Още Здравни заведения в Град Велико Търново

Още Здравни заведения в Община Велико Търново

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО КАРДИОЛОГИЯ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЕООД

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО КАРДИОЛОГИЯ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЕООД, Велико Търново

Специализирана болница за активно лечение по кардиология - Велико Търново ЕООД е лечебно заведение, осигуряващо спешна и планова инвазивна кардиологична помощ за региона на Централна и Североизточна

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ ПО ФИЗИКАЛНА И РЕХАБИЛИТАЦИОННА МЕДИЦИНА - ДИМИНА

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ ПО ФИЗИКАЛНА И РЕХАБИЛИТАЦИОННА МЕДИЦИНА - ДИМИНА , Вонеща вода

СБРФРМ Димина се намира в село Вонеща вода, отстоящо на около 28 км. от град Велико Търново по пътя за Нова и Стара Загора и на 20 км. източно от град Трявна. Разположено по северните склон