Регистър на здравеопазването

УМБАЛ - Д-Р ГЕОРГИ СТРАНСКИ ЕАД, Град Плевен - Структура

УМБАЛ - Д-Р ГЕОРГИ СТРАНСКИ ЕАД
Структура

УМБАЛ - Д-Р ГЕОРГИ СТРАНСКИ ЕАД

Университетска болница Д-р Георги Странски - Плевен разполага с :


КОНСУЛТАТИВНО - ДИАГНОСТИЧЕН БЛОК :

 

 • Диагностично - консултативно отделение с диспансерни функции за онкологични заболявания
 • Консултативно - диагностично отделение по пулмология и фтизеотерапия с диспансерни фнкции
 • Отделение по образна диагностика
 • МДЛ по имунология
 • МДЛ по нуклеарна медицина и метаболитна лъчетерапия
 • МД клинична лаборатория
 • МДЛ по медицинска генетика
 • МДЛ по микробиология и вирусология

 

СТАЦИОНАРЕН БЛОК :

 

 • Клиника по обща и висцерална хирургия
 • Клиника по детска и ендокринна хирургия с отделение по съдова хирургия
 • Хирургична клиника с отделение по гръдна, пластично-възстановителна и естетична хирургия
 • Клиника по Онкологична хирургия
 • Операционен блок
 • Онкоперационен блок
 • Отделение по Орална хирургия със сектор по лицево-челюстна хирургия
 • Клиника по Неврохирургия
 • Клиника по Ортопедия и ТравматологияР
 • Клиника по Урология
 • Клиника по Анестезиология и интензивно лечение
 • Клиника по Онкогинекология
 • Отделение по Химиотерапия
 • Клиника по обща психиатрия
 • Клиника по психични разстройства
 • Клиника по кожни и венерически болести
 • Клиника по вътрешни болести
 • Клиника по Физикална и Рехабилитационна медицина 
 • Клиника по уши, носни и гърлени болести 
 • Клиника по очни болести
 • Клиника по ендокринология и болести на обмяната
 • Отделение по Алергология
 • Клиника по Хематология
 • Клиника по Гастроентерология
 • Клиника по клинична токсикология „ Д-р Дочо Иванов”
 • Гастродиагностично отделение
 • Клиника по Нефрология и Диализа
 • Клиника по Пневмология и Фтизиатрия
 • Клиника по Кардиология и интензивно лечение
 • Клиника по Кардиология и Ревматология
 • Отделение по функционална диагностика и изследвания
 • Клиника по инфекциозни болести
 • Клиника по детски болести
 • Клиника по Гинекология
 • Отделение по Неонатология
 • Акушерска клиника
 • Клиника по рискова бременност
 • Отделение по съдебна медицина и деонтология
 • Отделение по клинична патология

 

СПЕШНО ОТДЕЛЕНИЕ :


Създадено на 01 февруари 2007 година. Разположено е на първия етаж в основния корпус на болницата с непосредствен достъп за транспортни средства.

 

 

Отделението е с оценка „Отличен” при проведената акредитация за лечебна и учебна дейност и е с III-то ниво на компетентност според стандарт Спешна медицина.

 

 

В Спешно отделение всеки спешен пациент, независимо дали е докаран с линейка, такси или достигнал сам до лечебното заведение се приема веднага в отделението. То разполага с шокова зала, интензивна зала, хирургическа манипулационна, в която се осъществяват малки по обем хирургически интервенции, промивна зала в които се оказва помощ на пациенти с остри екзогенни отравяния и зала за уточняване и престой на пациентите до 24 часа. В тези помещения се извършват всички медицински дейности, насочени към диагностициране и лечение на остро настъпили животозастрашаващи нарушения, поддържане виталните функции на организма и към предотвратяване на смърт и тежки или увреждания на жизнено значими органи и системи.

 

ТЕЛК


Контролна методична помощ на съставите на лекарските консултативни комисии и поддържат ежедневна връзка с ТП на НОИ и Дирекция Социално подпомагане.

 

БОЛНИЧНА ХИГИЕНА И ЕПИДЕМИОЛОГИЯ :


Отделът е изграден в съответствие с европейските стандарти в областта на болничната хигиена /превенция и контрол на нозокомиалните инфекции/. Началник отдел д-р Емилия Каньовска, специалист по епидемиология на инфекциозните болести.

 

 • Звено по профилактика и контрол на нозокомиалните инфекции.
 • Служба Централна стерилизация
 • Дезинфекторско звено


Обродвано със седем парови стерилизатори „Шерер” с компютърна система за управление и обработка на информацията, с общ капацитет 300 СЕ /стерилни единици/ , един газов стерилизатор за нискотемпературна стерилизация с формалдехид на изделия от термолабилни материали, три миялно - дезинфекционни машини за предстерилизационна подготовка на инструменти.


БОЛНИЧНА АПТЕКА


АДМИНИСТРАТИВНО - СТОПАНСКИ БЛОК

 

Контакти

Семеен хотел Козурековата къща

Град Плевен, Община Плевен, Ул.Разбойна№19
Телефон: 064886100
Факс: 064804212
Интернет сайт: www.umbalpleven.com

Галерия

Още Здравни заведения в Град Плевен

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ СВЕТА МАРИНА ПЛЕВЕН ООД

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ СВЕТА МАРИНА ПЛЕВЕН ООД, Плевен

МБАЛ Света Марина, Плевен е създадена по модел на най - съвременните специализирани болници в Западна Европа. Техническото оборудване на кабинетите, операционната и реанимационна зали, стаи

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ СВЕТИ ПАНТАЛЕЙМОН - ПЛЕВЕН ООД

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ СВЕТИ ПАНТАЛЕЙМОН - ПЛЕВЕН ООД, Плевен

Многопрофилна болница за активно лечение Св. Панталеймон - Плевен ООД е едно от водещите лечебни заведения в България. Разполага с Клиника по ортопедия и травматология, която е една от най -

Регистър на здравеопазването

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И СПОРТНА МЕДИЦИНА - ПЛЕВЕН, Плевен

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И СПОРТНА МЕДИЦИНА - ПЛЕВЕН ЕООД е здравно заведение за специализирана доболнична помощ, което осигурява спортномедицинска и рехабилитационна помощ на спортис

Още Здравни заведения в Община Плевен

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ СВЕТА МАРИНА ПЛЕВЕН ООД

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ СВЕТА МАРИНА ПЛЕВЕН ООД, Плевен

МБАЛ Света Марина, Плевен е създадена по модел на най - съвременните специализирани болници в Западна Европа. Техническото оборудване на кабинетите, операционната и реанимационна зали, стаи