Регистър на здравеопазването

СTM ПРЕВЕНТ ЕООД, Град София

слижба по трудова медицина

слижба по трудова медицина, стм превент софия

СTM ПРЕВЕНТ ЕООД
Информация

СTM ПРЕВЕНТ ЕООД

СTM ПРЕВЕНТ ЕООД е със седалище град София, ж.к. Овча Купел - 1, бл. 408, вх. Б, ап. 54.

 

Службата по трудова медицина Превент е регистрирана в МЗ с Удостоверение № 400 от 17.04.2009 година и пререгистрирана с Удостоверение за промяна на регистрацията № 400-1 от 10.09.2009 година.

 

Основните функции на Службата по трудова медицина са :

 

 • Разработване на мерки за отстраняване и намаляване на риска за здравето и безопасността при работа.
 • Наблюдение на здравословното състояние на работниците и служителите и анализирането му във връзка с извършваната работа.
 • Обучение на работници и длъжностни лица по правилата за опазване на здравето и безопасността при работа. СТМ е на разположение на работодателите за обслужване на техните работници и служители в съответствие с изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд / ДВ бр. 124 от 1997 година /.


Политиката на СTM Превент ЕООД е да предлага високо качество на услугите, гарантирано чрез професионализъм на целия екип, коректност и съгласуваност на дейностите със специфичните изисквания на клиентите.

 

Висококвалифицираните специалистите на СTM Превент ще Ви подпомогнат при създаване и поддържане на фирмена политика по здравословни и безопасни условия на труд.

 

Екипът от професионалисти с богат опит в областта на трудовата медицина работи за просперитета на Вашата фирма.

 

УСЛУГИ

СTM Превент ЕООД предлага следните услуги :

 

Оценка на риска


Целта на извършването на оценка на риска на работното място е да бъде подпомогнат работодателя при изготвяне на адекватна програма за предприемане на конкретни действия, свързани с овладяване на професионалните рискове на работното място, а в случай на остатъчен риск – предприемане на необходимите за защита на работниците мерки. Основният нормативен документ, на който се базира оценката на риска е Наредба № 5 от 1999 година за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска.

 

 • Разработване на програма за извършване на оценка на риска
 • Събиране на необходимата информация за идентифициране на опасностите и оценка на рисковете. За целта СТМ Превент е разработила идентификационни карти за всяка обследвана длъжност
 • Оценяване на рисковете
 • Документиране на риска - изготвяне на карти за оценка на риска
 • Даване на препоръки за минимизиране, управление и контрол на рисковете
 • Актуализиране оценката на риска съгласно чл.11 от Наредба №5.

 

Измервания факторите на работната среда

 

Консултации при определяне на необходимите измервания на факторите на работната среда и местата на измерването им.


Съдействие при организиране измерването от акредитиран орган за контрол на :


Фактори на работната среда :

 

 • микроклимат / температура, скорост на движение на въздуха, относителна влажност, ИЧР /
 • осветление
 • експозиция на звуково налягане - шум
 • вибрации
 • ЕМП
 • прах и химични агенти.

 

Електробезопасност

 

Вентилация

 

Профилактични прегледи

 

 • Организиране, анализ и оценка на резултатите от задължителните профилактични медицински прегледи. Същите могат да бъдат извършени и на територията на фирмата възложител при минимален брой тридесет човека подлежащи на преглед и при подходящи условия за извършване на същите.
 • Определяне на подлежащите на задължителни периодични медицински прегледи работещи
 • Изготвяне на персонални карти за провеждане на периодични прегледи
 • Изготвяне на заключение за пригодност на работещите на база на резултатите от периодичните медицински прегледи
 • Уведомяване на избрания общопрактикуващ лекар за заболяване или отклонения във физиологичните показатели на работещия, които се нуждаят от диагностично уточняване или лечение

 

Здравен мониторинг

 

 • Службата изготвя и поддържа Лично здравно досие съгласно Чл. 11, ал. 10 от Наредба № 3 на МЗ, Д.В.бр. 14/2008 година на хартиен и електронен носител на работещите и ги съхранява по начин и срок, нормативно регламентирани
 • Ежегоден обобщен анализ на здравното състояние на работещите и връзката му с условията на труд въз основа на: резултатите от извършените периодични медицински прегледи и изследвания, информация за временната неработоспособност по данни от болнични листове, информация за трайната неработоспособност, информация за регистрирани професионални болести, информация за трудовите злополуки.
 • Изготвяне на заключение за пригодността на работещия да изпълнява даден вид работа въз основа на резултатите от предварителните и периодичните медицински прегледи и изследвания, нормативните актове за осигуряване на здраве и безопасност при работа и въз основа на оценката на риска и конкретните условия на труд.
 • Участвие в комисията за ежегодно определяне на места за трудоустроени работници и служители.
 • Разработване физиологични режими на труд и почивка за всеки конкретен вид труд, съгласно Наредба № 15, ДВ бр.54/1999 година
 • подготвяне на производствените характеристики за освидетелстване от ТЕЛК на заболели служители, в частта касаеща условията на труд и работното място.

 

Консултации и съдействие

 

Обучение

 

 • Първоначално и ежегодно обучение на представителите на КУТ и ГУТ в предприятията съгласно Наредба № 4 от 3.11.1998 одина.
 • Обучение по работещите по правилата за първа помощ, самопомощ и взаимопомощ във връзка с конкретните опасности на работното място.
 • Обучение по Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 година за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

 

Контакти

Семеен хотел Дюни

GSM: 0888373952, 0878458557
Интернет сайт: www.stm-prevent.free.bg

Галерия

Още Здравни заведения в Община Столична

Холистичен Център Трансмед

Холистичен Център Трансмед, София

Холистичен Център Трансмед съществува от 2008 година. Той е един от първите центрове, в който е въведен високотехнологичният биорезонансен подход в диагностиката на човешкия организъм. Каузата на Цен

Медицински център за специализирана извънболнична медицинска помощ по детски болести ЕООД

Медицински център за специализирана извънболнична медицинска помощ по детски болести ЕООД, София

Медицински център за специализирана извънболнична медицинска помощ по детски болести е здравно заведение със седалище град София, ул. Найден Геров № 2. Учреден през 2002 г. с цел каче

Медико-диагностична лаборатория 3В - РЕНТГЕН

Медико-диагностична лаборатория 3В - РЕНТГЕН, София

През 1998 год. Марияна Георгиева създава Медико-диагностична лаборатория 3В - РЕНТГЕН. Благодарение на високия стандарт в обслужването на своите пациенти, МДЛ-3В-РЕНТГЕН се утвърждава като един от вод