Регистър на здравеопазването

СTM ПРЕВЕНТ ЕООД, Град София

слижба по трудова медицина

слижба по трудова медицина, стм превент софия

СTM ПРЕВЕНТ ЕООД
Информация

СTM ПРЕВЕНТ ЕООД

СTM ПРЕВЕНТ ЕООД е със седалище град София, ж.к. Овча Купел - 1, бл. 408, вх. Б, ап. 54.

 

Службата по трудова медицина Превент е регистрирана в МЗ с Удостоверение № 400 от 17.04.2009 година и пререгистрирана с Удостоверение за промяна на регистрацията № 400-1 от 10.09.2009 година.

 

Основните функции на Службата по трудова медицина са :

 

 • Разработване на мерки за отстраняване и намаляване на риска за здравето и безопасността при работа.
 • Наблюдение на здравословното състояние на работниците и служителите и анализирането му във връзка с извършваната работа.
 • Обучение на работници и длъжностни лица по правилата за опазване на здравето и безопасността при работа. СТМ е на разположение на работодателите за обслужване на техните работници и служители в съответствие с изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд / ДВ бр. 124 от 1997 година /.


Политиката на СTM Превент ЕООД е да предлага високо качество на услугите, гарантирано чрез професионализъм на целия екип, коректност и съгласуваност на дейностите със специфичните изисквания на клиентите.

 

Висококвалифицираните специалистите на СTM Превент ще Ви подпомогнат при създаване и поддържане на фирмена политика по здравословни и безопасни условия на труд.

 

Екипът от професионалисти с богат опит в областта на трудовата медицина работи за просперитета на Вашата фирма.

 

УСЛУГИ

СTM Превент ЕООД предлага следните услуги :

 

Оценка на риска


Целта на извършването на оценка на риска на работното място е да бъде подпомогнат работодателя при изготвяне на адекватна програма за предприемане на конкретни действия, свързани с овладяване на професионалните рискове на работното място, а в случай на остатъчен риск – предприемане на необходимите за защита на работниците мерки. Основният нормативен документ, на който се базира оценката на риска е Наредба № 5 от 1999 година за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска.

 

 • Разработване на програма за извършване на оценка на риска
 • Събиране на необходимата информация за идентифициране на опасностите и оценка на рисковете. За целта СТМ Превент е разработила идентификационни карти за всяка обследвана длъжност
 • Оценяване на рисковете
 • Документиране на риска - изготвяне на карти за оценка на риска
 • Даване на препоръки за минимизиране, управление и контрол на рисковете
 • Актуализиране оценката на риска съгласно чл.11 от Наредба №5.

 

Измервания факторите на работната среда

 

Консултации при определяне на необходимите измервания на факторите на работната среда и местата на измерването им.


Съдействие при организиране измерването от акредитиран орган за контрол на :


Фактори на работната среда :

 

 • микроклимат / температура, скорост на движение на въздуха, относителна влажност, ИЧР /
 • осветление
 • експозиция на звуково налягане - шум
 • вибрации
 • ЕМП
 • прах и химични агенти.

 

Електробезопасност

 

Вентилация

 

Профилактични прегледи

 

 • Организиране, анализ и оценка на резултатите от задължителните профилактични медицински прегледи. Същите могат да бъдат извършени и на територията на фирмата възложител при минимален брой тридесет човека подлежащи на преглед и при подходящи условия за извършване на същите.
 • Определяне на подлежащите на задължителни периодични медицински прегледи работещи
 • Изготвяне на персонални карти за провеждане на периодични прегледи
 • Изготвяне на заключение за пригодност на работещите на база на резултатите от периодичните медицински прегледи
 • Уведомяване на избрания общопрактикуващ лекар за заболяване или отклонения във физиологичните показатели на работещия, които се нуждаят от диагностично уточняване или лечение

 

Здравен мониторинг

 

 • Службата изготвя и поддържа Лично здравно досие съгласно Чл. 11, ал. 10 от Наредба № 3 на МЗ, Д.В.бр. 14/2008 година на хартиен и електронен носител на работещите и ги съхранява по начин и срок, нормативно регламентирани
 • Ежегоден обобщен анализ на здравното състояние на работещите и връзката му с условията на труд въз основа на: резултатите от извършените периодични медицински прегледи и изследвания, информация за временната неработоспособност по данни от болнични листове, информация за трайната неработоспособност, информация за регистрирани професионални болести, информация за трудовите злополуки.
 • Изготвяне на заключение за пригодността на работещия да изпълнява даден вид работа въз основа на резултатите от предварителните и периодичните медицински прегледи и изследвания, нормативните актове за осигуряване на здраве и безопасност при работа и въз основа на оценката на риска и конкретните условия на труд.
 • Участвие в комисията за ежегодно определяне на места за трудоустроени работници и служители.
 • Разработване физиологични режими на труд и почивка за всеки конкретен вид труд, съгласно Наредба № 15, ДВ бр.54/1999 година
 • подготвяне на производствените характеристики за освидетелстване от ТЕЛК на заболели служители, в частта касаеща условията на труд и работното място.

 

Консултации и съдействие

 

Обучение

 

 • Първоначално и ежегодно обучение на представителите на КУТ и ГУТ в предприятията съгласно Наредба № 4 от 3.11.1998 одина.
 • Обучение по работещите по правилата за първа помощ, самопомощ и взаимопомощ във връзка с конкретните опасности на работното място.
 • Обучение по Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 година за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

 

Контакти

Семеен хотел Дюни

GSM: 0888373952, 0878458557
Интернет сайт: www.stm-prevent.free.bg

Галерия

Още Здравни заведения в Община Столична

Медико-диагностична лаборатория 3В - РЕНТГЕН

Медико-диагностична лаборатория 3В - РЕНТГЕН, София

През 1998 год. Марияна Георгиева създава Медико-диагностична лаборатория 3В - РЕНТГЕН. Благодарение на високия стандарт в обслужването на своите пациенти, МДЛ-3В-РЕНТГЕН се утвърждава като един от вод

Д-р Симеонка Цацова - Специалист по детски болести

Д-р Симеонка Цацова - Специалист по детски болести, София

Д-Р СИМЕОНКА ЦАЦОВА е личен лекар и специалист по детски болести. Притежава квалификации по шуслерова терапия и хомеопатия. Кабинетът по детски болести на д-р Симеонка Цацова се намира