Регистър на здравеопазването

СТМ АВИЦЕНА ЕООД, Град София - Оценка на риска

авицена софия

авицена софия, службата по трудова медицина, стм авицена софия

СТМ АВИЦЕНА ЕООД
Оценка на риска

СТМ АВИЦЕНА ЕООД

 

СТМ Авицена предлага комплексно обслужване, включващо разработка на мерки за отстраняване и/или намаляване на риска за здравето и безопасността при работа на работниците и служителите чрез :

 

Оценка на условията на труд

 

 • Преглед на условията на труд
 • Определяне на източниците на опасности
 • Анкетиране на персонала във връзка със състоянието на условията на труд
 • Оценка / Преоценка на риска за здравето и безопасността на работещите
 • Определяне на персонала, изложен на опасности
 • Разработване на Програма за предотвратяване, ограничаване и намаляване на риска за здравето и безопасността на персонала
 • Измерване факторите на работната среда - физични, химични, прах

 

Мониторинг на здравословното състояние на персонала

 

 • Експертно заключение за пригодност на кандидатите за работа, съобразено с характеристиките на длъжността
 • Организиране и извършване на периодични медицински прегледи съгласно Наредба №3/87 година.
 • Анализ на резултатите от периодичните профилактични прегледи
 • Заключение относно пригодността на всеки работещ за извършваната от него дейност
 • Изготвяне и поддържане на здравни досиета на персонала и отразяване на резултатите от мониторинга / включващи болнични листове, експертни решения и други /
 • Анализ на здравословното състояние на персонала въз основа на :

          - резултатите от извършените профилактични прегледи и изследвания

          - показателите за временна и трайна нетрудоспособност

          - показателите за професионална заболеваемост

          - показателите за трудов травматизъм

 • Годишен обобщен анализ на здравното състояние на персонала във връзка с условията на труд.

 

Консултации, съдействие и препоръки

 

 • Консултиране на работниците и служителите :

          - във връзка със здравето и безопасността при работа

          - предоставяне на информация за здравните рискове, свързани с работата

          - насочване при необходимост към личния лекар

 • Консултиране на работодателя относно :

          - определяне на мерки за подобряване състоянието на работната среда и

            безопасността на труда

          - оптимизиране на трудовия процес от гледна точка на ЗБУТ / Здравословни и

            безопасни условия на труд /

          - организация на работното място и ергономични показатели на работното място

          - избор на средства за колективна и лична защита

          - подобряване на санитарно - битовото обслужване

 • Подпомагане на работодателя от специалисти по трудова медицина към СТМ Авицена при :

          - проверки и разследване на трудови злополуки и професионални заболявания

          - проверки от Инспекцията по труда

          - работа на Групата или Комитета по условия на труд

 

Промоции на здравето и обучение по ЗБУТ / Здравословни и безопасни условия на труд /

 

 • Реализиране на програми за промоция на здравето на работещите
 • Обучение на ръководния персонал, работещите и техните представители в Комитета и групите по условия на труд по ЗБУТ.
 • Издаване на законовите документи за проведеното обучение.

 

Контакти

Хотел Рубин

Телефон: 028665580
GSM: 0888818837, 0894364988
Факс: 028665580
Интернет сайт: www.mc-avicena.com

Галерия

Още Здравни заведения в Община Столична

Холистичен Център Трансмед

Холистичен Център Трансмед, София

Холистичен Център Трансмед съществува от 2008 година. Той е един от първите центрове, в който е въведен високотехнологичният биорезонансен подход в диагностиката на човешкия организъм. Каузата на Цен

Медицински център за специализирана извънболнична медицинска помощ по детски болести ЕООД

Медицински център за специализирана извънболнична медицинска помощ по детски болести ЕООД, София

Медицински център за специализирана извънболнична медицинска помощ по детски болести е здравно заведение със седалище град София, ул. Найден Геров № 2. Учреден през 2002 г. с цел каче

Медико-диагностична лаборатория 3В - РЕНТГЕН

Медико-диагностична лаборатория 3В - РЕНТГЕН, София

През 1998 год. Марияна Георгиева създава Медико-диагностична лаборатория 3В - РЕНТГЕН. Благодарение на високия стандарт в обслужването на своите пациенти, МДЛ-3В-РЕНТГЕН се утвърждава като един от вод