Регистър на здравеопазването

СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА НАДЯ 2005, Град София - Дейност

СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА НАДЯ 2005
Дейност

СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА НАДЯ 2005

 

Дейността на СЛУЖБАТА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА НАДЯ 2005 включва :


ОЦЕНКА НА РИСКА


За изготвяне на Оценка на риска НАДЯ 2005 има разработена собствена методика, която винаги обсъжда предварително с работодателите. Основният нормативен документ, на който се базира оценката на риска е Наредба № 5 от 11 май 1999 год. за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска.


Етапи по изготвяне на оценката на риска :

 

  • Събиране на необходимата информация за анализирането на рисковете
  • Идентифициране на рисковете
  • Оценяване на риска и вероятността за неговото появяване
  • Препоръки за намаляване и контрол на рисковете
  • Документиране на риска

 

ИЗМЕРВАНИЯ


Измерванията на факторите на работната среда са интегрална част от оценката на риска. Ежегодните проверки на електрическите уредби и инсталации, и вентилацията също са част от задълженията на работодателя във връзка с осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд. НАДЯ 2005 извършва тези измервания чрез регистрирания към фирмата орган за контрол от вида „C”, акредитиран съгласно стандарт БДС EN ISO/IEC 17020:2005 от ИА Българската Служба по Акредитация, Изпълнителна Агенция към министъра на икономиката и енергетиката. Обхватът на акредитацията включва контрол на физични фактори на работната среда - осветление, микроклимат, шум, химични фактори на работната среда - химични агенти, електрически уредби и съоръжения до 1000V, вентилационни и климатични инсталации. Измервания се правят с честота между 1 и 5 години, затова разходите не са ежегодни.

 

ПРОФИЛАКТИЧНИ ПРЕГЛЕДИ


Службата по трудова медицина организира и извършва профилактични медицински прегледи на работещите, в съответствие с изискванията на Закона за здравето, Закона за здравословни и безопасни условия на труд, Наредба № 3 от 28.02.1987 г. за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците, издадена от министъра на народното здраве, Обн. ДВ, бр. 16 от 27.02. 1987 год., както и други нормативни документи, отнасящи се за различни професии и дейности. Анализите, които се изготвят въз основа на проведените прегледи, трудови злополуки, резултатите от измервания на параметрите на работната среда, професионални заболявания и обща заболеваемост на персонала дават реална представа на работодателя за управлението на риска и мерките за неговата превенция.


Службата изготвя здравни досиета на прегледаните работници и служители и ги съхранява по начин и срок, нормативно регламентиран.

 

ОБУЧЕНИЕ


НАДЯ 2005 провежда обучение по предварително изготвени и съгласувани с клиентите учебни програми. Лекторите, провеждащи обучението в НАДЯ 2005 са изявени специалисти в съответните области / инженери, юристи и лекари /, с богат професионален опит. По заявка на клиента могат да бъдат организирани други специализирани обучения.

 

ПАКЕТИ УСЛУГИ


Комплексното обслужване от Службата по трудова медицина обхваща пълния задължителен обем от дейности, съгласно ЗБУТ и Наредба № 3 за СТМ


Основни пакети на службата по трудова медицина :

 

  • Във връзка с работната среда и трудовия процес
  • Във връзка със здравното състояние на работниците и служителите:
  • Обучение, програми, инструктажи
  • Методическа помощ за усъвършенстване на фирмената документация по проблемите и изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд, така че да издържа на проверка от Инспекция по труда

 

Контакти

Хотел комплекс Тифани

Телефон: 029802651
GSM: 0888847749, 0888707612
Интернет сайт: declaracia15.com

Хотел Вила Лист

Град София, Община Столична, ул. Яни Попов 5
Телефон: 029802651
GSM: 0888847749, 0888707612
Интернет сайт: declaracia15.com

СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА НАДЯ 2005

Град София, Община Столична, ул. Г. Бенковски 25
Телефон: 029802651
GSM: 0888847749, 0888707612
Интернет сайт: declaracia15.com

Къща Топузови

Град София, Община Столична, Васил Априлов 10
Телефон: 029802651
GSM: 0888847749, 0888707612
Интернет сайт: declaracia15.com

Хотел Сън

Телефон: 029802651
GSM: 0888847749, 0888707612
Интернет сайт: declaracia15.com

СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА НАДЯ 2005

Град София, Община Столична, ул. Г. Бенковски 25
Телефон: 029802651
GSM: 0888847749, 0888707612
Интернет сайт: declaracia15.com

Семеен хотел Чолакис

Град София, Община Столична, няма посочен адрес
Телефон: 029802651
GSM: 0888847749, 0888707612
Интернет сайт: declaracia15.com

Къща Скакля

Телефон: 029802651
GSM: 0888847749, 0888707612
Интернет сайт: declaracia15.com

СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА НАДЯ 2005

Град София, Община Столична, ул. Г. Бенковски 25
Телефон: 029802651
GSM: 0888847749, 0888707612
Интернет сайт: declaracia15.com

Къща Камови

Град София, Община Столична, ул. Витоша 3А
Телефон: 029802651
GSM: 0888847749, 0888707612
Интернет сайт: declaracia15.com

Хотел Привилидж Форт Бийч

Телефон: 029802651
GSM: 0888847749, 0888707612
Интернет сайт: declaracia15.com

Хотел Месамбрия Форт Бийч

Телефон: 029802651
GSM: 0888847749, 0888707612
Интернет сайт: declaracia15.com

Къща Океана

Град София, Община Столична, ул. Кефалов, 7М
Телефон: 029802651
GSM: 0888847749, 0888707612
Интернет сайт: declaracia15.com

Къща Земен рай

Телефон: 029802651
GSM: 0888847749, 0888707612
Интернет сайт: declaracia15.com

СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА НАДЯ 2005

Град София, Община Столична, ул. Г. Бенковски 25
Телефон: 029802651
GSM: 0888847749, 0888707612
Интернет сайт: declaracia15.com

Семеен хотел Банско

Град София, Община Столична, кв.Драгалевци ул.Бела Донна 6
Телефон: 029802651
GSM: 0888847749, 0888707612
Интернет сайт: declaracia15.com

Червен

Град София, Община Столична, м. Конски дол
Телефон: 029802651
GSM: 0888847749, 0888707612
Интернет сайт: declaracia15.com

Хотел Аква

Град София, Община Столична, ул. Емона
Телефон: 029802651
GSM: 0888847749, 0888707612

СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА НАДЯ 2005

Град София, Община Столична, ул. Г. Бенковски 25
Телефон: 029802651
GSM: 0888847749, 0888707612

Семеен хотел Мони

Град София, Община Столична, ул. Перелик 2
Телефон: 029802651
GSM: 0888847749, 0888707612

Семеен хотел Малката Стопанка

Град София, Община Столична, ул.Славянска 8
Телефон: 029802651
GSM: 0888847749, 0888707612

СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА НАДЯ 2005

Град София, Община Столична, ул. Г. Бенковски 25
Телефон: 029802651
GSM: 0888847749, 0888707612

Галерия

Още Здравни заведения в Община Столична

Холистичен Център Трансмед

Холистичен Център Трансмед, София

Холистичен Център Трансмед съществува от 2008 година. Той е един от първите центрове, в който е въведен високотехнологичният биорезонансен подход в диагностиката на човешкия организъм. Каузата на Цен

Медицински център за специализирана извънболнична медицинска помощ по детски болести ЕООД

Медицински център за специализирана извънболнична медицинска помощ по детски болести ЕООД, София

Медицински център за специализирана извънболнична медицинска помощ по детски болести е здравно заведение със седалище град София, ул. Найден Геров № 2. Учреден през 2002 г. с цел каче

Медико-диагностична лаборатория 3В - РЕНТГЕН

Медико-диагностична лаборатория 3В - РЕНТГЕН, София

През 1998 год. Марияна Георгиева създава Медико-диагностична лаборатория 3В - РЕНТГЕН. Благодарение на високия стандарт в обслужването на своите пациенти, МДЛ-3В-РЕНТГЕН се утвърждава като един от вод