Регистър на здравеопазването

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ЮЛИЯ ВРЕВСКА - БЯЛА ЕООД, Град Бяла

вътрешни болести бяла

вътрешни болести бяла, лечение на миокарда бяла, лечение на нервни болести бяла, мбал юлия вревска, отделение акушерство и гинекология бяла, отделение за анстезиолгия бяла, отделение за интензивно лечение , отделение за хемодиализа бяла, отделение кардиология бяла, отделение образна диагностика бяла , отделение педиатрия бяла, отделение по хирургия бяла, рехабилитационна медицина бяла, физиотерапия бяла, хемодиализа бяла

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ЮЛИЯ ВРЕВСКА - БЯЛА ЕООД
Информация

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ЮЛИЯ ВРЕВСКА - БЯЛА ЕООД

Болницата в град Бяла е създадена преди 120 години с районни функции. През всичките тези години тя се е утвърдила като диагностично-консултативен и лечебен център на население от около 38 х. души от общините: Бяла, Борово, Ценово и част от община Две могили, а от 01.03.2010 година и от община Полски Тръмбеш ( общо пряко обслужвано население 58 хил. души ).

 


Това е обусловено от географското разположение на града, традиционното обслужване и лекуване на това население, както и оказването на консултативна и организационно - методична помощ на лечебните заведения в горепосочените общини.

 


Структурата на МБАЛ “Ю.Вревска” – Бяла ЕООД” е модулирана в съответствие с конкретните нужди на обслужваното население и има отворен характер, т.е. може да се внасят промени в нея. Тя е в съответствие с Наредба № 49 от 18 октомври 2010 г. за основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешният ред на лечебните заведения за болнична помощ и домовете за медико-социални грижи. Тя включва 4 функционално - обособени блока, а именно:

 

 

1. Консултативно-диагностичен блок включва: 7 приемно-консултативни кабинети, Клинична лаборатория ( ІІ ниво на компетентност ), Микробиологична лаборатория, Лаборатория по клинична патология, Отделение образна диагностика ( ІІ ниво на компетентност ) и 3 кабинета на инструментални изследвания

 


2. Стационарът включва – Терапевтично отделение ( 24 легла - ІІ ниво на компетентност ), Кардиологично ( 15 легла - ІІ ниво на компетентност ), Хирургично ( 10 легла - І ниво на компетентност ), Акушеро – гинекологично отделение с неонатологични легла ( 10 легла - ІІ ниво на компетентност ), Неврологично ( 15 легла - ІІ ниво на компетентност ) и Детско ( 10 легла - І ниво на компетентност ) отделения, Отделение за анестезия и интензивно лечение ( 6 легла - ІІ ниво на компетентност ), Отделение за физиотерапия и рехабилитация ( 15 легла - І ниво на компетентност), Отделение за хемодиализа ( с 4 поста ) с общо 105 легла.

 


3. Болничната аптека

 


4. Административно-стопански сектор интегрира: администрация, автотранспорт, парова централа, строително-стопански и технически сектори, АТЦ, информационно звено.


Основните задачи, които стоят пред лечебното заведение, свързани с постигането на поставените основни цели са:

 


1. Оказване на съвременна, висококвалифицирана, ефективна, консултативно-диагностична, болнична, родилна помощ и рехабилитация на нуждаещите се пациенти по медицински направления: вътрешни болести, кардиология, детски болести, акушеро-гинекологични заболявания, хирургия, анестезия и интензивно лечение, неврология, хемодиализа, физиотерапия и рехабилитация, в съответствие със стандартите за:

 


- достъпност на болничната медицинска помощ;


- справедливост и равнопоставеност на болничната медицинска помощ;


- своевременност, достъпност и високо качество на болничната медицинска помощ;


- непрекъснатост на лечебния процес;


- правата на пациента и неговото семейство;


- добра клинична практика;


- етична медицинска практика.

 


2. Осигуряване на високоспециализирана консултативно-диагностична лечебна и методологична помощ на: амбулаториите за първична специализирана извънболнична помощ, диспансерите; домовете за медико-социални грижи; други болнични лечебни заведения, съобразно Националната здравна карта и разписанията, съгласувани с МЗ, НЗОК и РЗИ Русе.

 


3. Извършване на клинични изпитания на лекарства и медицински продукти.

 


4. Участие на МБАЛ “Юлия Вревска” - Бяла ЕООД” град Бяла в програми на МЗ, НЗОК, Медицински университети в страната и чужбина, проекти на ЕС и др., с цел подобряване на материалната база, професионалните умения и профилактиката.

 


5. Повишаване нивото на конкурентноспособността на МБАЛ “Юлия Вревска” - Бяла ЕООД” гр. Бяла, чрез:

 


- разширяване структурата на предлаганите медицински услуги;


- повишаване качеството на извършваните услуги;


- повишаване нивото на знанията и уменията на медицинския персонал;


- използване на съвременни медицински технологии и техники;


- участие в национални и регионални здравни програми.

 


Поставените цели са хармонизирани с вида, наименованието и предмета на дейност на болницата и комуникират с:

 


1. Принципите, върху които са изградени Националната здравна политика и здравната реформа, насочени към:


- преустановяване на негативните тенденции и създаване на условия за подобряване здравето на хората;


- развитие на нови икономически отношения в здравеопазването и акцентиране върху повишаване на качеството;


- адаптиране на човешките ресурси към изискванията на новата икономическа реалност;


- подобряване на междусекторното сътрудничество и комуникациите в рамките на Националната система за здравеопазване.


2. Място на МБАЛ “Юлия Вревска” - Бяла ЕООД” гр. Бяла в Националната здравна карта.


3. Обслужваният контингент / около 58 хил.души от 49 населени места / и вида на хоспитализираната заболеваемост.


4. Болничната инфраструктура.


5. Материалната база и медицинското оборудване.


6. Квалификацията на висшия и среден медицински персонал.


7. Финансовата и ресурсна осигуреност на болницата.

 

Контакти

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ЮЛИЯ ВРЕВСКА - БЯЛА ЕООД

Град Бяла, Община Бяла, област Русе, ул. Васил Левски 62
Телефон: 081773362, 081773363, 081771244
Факс: 081773504
Интернет сайт: 

Още Здравни заведения в Община Бяла, област Русе

Регистър на здравеопазването

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ЮЛИЯ ВРЕВСКА - БЯЛА ЕООД, Бяла

Болницата в град Бяла е създадена преди 120 години с районни функции. През всичките тези години тя се е утвърдила като диагностично-консултативен и лечебен център на население от около 38 х. души от о