Регистър на здравеопазването

Многопрофилна болница за активно лечение - Благоевград АД

blagoevgrad

blagoevgrad, mbal blagoevgrad, апаратура за прецизна диагностика благоевград, болница благоевград, болница за активно лечение благоевград, диагностика и активно лечение благоевград, диагностика на пациенти благоевград, добри медицински специалисти благоевград, добро лечебно заведение благоевград, достъпна болнична помощ благоевград, достъпна стационарна и консултативна помощ, заведение за болнична помощ благоевград, здравно заведение благоевград, качествена болнична помощ благоевград, качествена и достъпна болнична помощ, качествена медицинска помощ благоевград, качествени здравни грижи благоевград, качествено болнично лечение благоевград, квалифицирани медици благоевград, лечебно заведение благоевград, лечение и рехабилитация на пациенти, мбал благоевград, медицинска помощ благоевград, многопрофилна болница благоевград, предпочитано болнично заведение благоевград, препоръчано лечебно заведение благоевград, своевременна и достъпна лечебна помощ, своевременна лечебна помощ благоевград

Многопрофилна болница за активно лечение - Благоевград АД
Информация

Многопрофилна болница за активно лечение - Благоевград

Многопрофилна болница за активно лечение - Благоевград

 

МБАЛ - Благоевград е високотехнологична болница със затворен цикъл на обслужване, която осъществява диагностика и активно лечение на остри заболявания, травми, изострени хронични заболявания, състояния изискващи оперативно лечение, родилна помощ, физикална терапия и рехабилитация.

 

Лечебното заведение се развива и утвърждава като стабилна, диагностична и лечебна структура с областен и междуобластен характер, обслужващо населението от Благоевградска и Кюстендилска област. Предлага качествена и достъпна болнична помощ, насочена към възстановяване и укрепване здравето на населението.

 

Стреми се :


Да осигурява качествена и достъпна стационарна и консултативна помощ, насочена кьм диагностика и активно лечение, възстановяване и укрепване на здравето на населението, снижаване на заболеваемостта и смьртноста на равнището на добрата медицинска практика.


Да повишава качеството на живота на пациентите и техните близки, като облекчава или отстранява основните и свьрзаните с тях заболявания, изпьлнявайки и по - глобална социална функция за количествено и качествено вьзпроизводство на населението.


Да осигурява диагностика, лечение и рехабилитация на пациенти със спешни, остри и изострени хронични заболявания във всички разкрити отделения и сектори на болницата на равнището на добрата медицинска практика и в съответствие с най-добрите постижения на медицината на територията на Благоевградска област.


Болницата е база за практическо обучение на студенти и специализанти.


Всички дейности на болницата са подчинени на изпьлнението на нейната мисия и произтичащите от нея основни цели и задачи.


МБАЛ - Благоевград оказва своевременна и достъпна за гражданите високоспециализирана диагностична, лечебна, рехабилитационна и родилна помощ по направленията - вътрешни болести, гастроентерология, кардиология, ендокринология и болести на обмяната, клинична хематология, ревматология, нефрология, клинична токсикология, клинична алергология, пневмология и фтизиатрия, детски болести, акушерство и гинекология, неонатология, анестезиология и интензивно лечение, хирургия, съдова хирургия, ортопедия и травматология, урология, неврология, неврохирургия, очни болести, ушно - носно - гърлени болести, инфекциозни болести, трансфузионна хематология, физикална и рехабилитационна медицина, клинична лаборатория, образна диагностика, сьдебна медицина и обща и клинична патология, в съответствие с приетите медицински стандарти и с принципите за достъпност, равнопоставеност, своевременност, непрекъсваемост на лечебния процес и добра клинична практика.

 

Лечебното заведение разполага с:

 

Консултативно-диагностичен блок
Отделение по трансфузионна хематология (единствено в областта)
Отделение по физиотерапия и рехабилитация
Спешно приемно отделение
Отделение по хемодиализа
Болнична аптека

ТЕЛК


Диагностично - лечебната дейност се осъществява чрез :


Екип от висококвалифицирани медицински специалисти.


Взаимодействие и сътрудничество със звената за оказванена ПИМП и СИМП и други.


Инвестиране на ресурси в медицинска апаратура и технологии, които осигуряват постигане на качествени стандарти в болничната помощ.


Най - ценната част от ресурсите на болницата е високо квалифицираният медицински персонал. В здравното заведение практикуват лекари - специалисти с богат опит в различни сфери на медицината. Екипът от квалифицирани медицински специалисти с вещина прилага обичайните и най-новите технологии и методики в болничната дейност.

 

Посредством обхвата си на дейност, МБАЛ - Благоевград затвърди добрия си имидж на медицинска структура, където пациентите получават качествени здравни услуги на европейско ниво.

 

Лечебното заведение обслужва общините от Благоевградска област. Населението на региона се насочва към МБАЛ - Благоевград за консултативна и стационарна помощ. 

УПРАВЛЕНИЕ

 

 

 

МБАЛ - Благоевград е акционерното дружество,  управлявано от Съвет на директорите в състав:

 

 

Инж. Стойка Таскова - Председател

 

Д-р Андрей Янакиев - Зам.председател

 

Д-р Огнян Стефанов Митев - Изпълнителен директор

 

Венета Стефанова - Главна медицинска сестра

 

 
Дружеството се представлява от Изпълнителния директор Д-р Огнян Стефанов Митев

 

 

тел.: 0738292329
Факс: 073884129

 

 

Контакти

Семеен хотел При мама Зарка

Телефон: 0738292329
Факс: 073884129
Интернет сайт: www.mbalblagoevgrad.com

Галерия

Многопрофилна болница за активно лечение - Благоевград АД
Многопрофилна болница за активно лечение - Благоевград АД
Многопрофилна болница за активно лечение - Благоевград АД
Многопрофилна болница за активно лечение - Благоевград АД
Многопрофилна болница за активно лечение - Благоевград АД
Многопрофилна болница за активно лечение - Благоевград АД

Още Здравни заведения в Град Благоевград

Регистър на здравеопазването

Амбулатория за първична дентална помощ - индивидуална практика Д-р Светослав Спасов, Благоевград

Д-р Светослав Спасов е практикуващ дентален специалист, специалност обща стоматология, зъболекар с богат опит в денталната медицина. Денталният кабинет на Д-р Спасов в гр. Благоевград, ул. Димитър Та

САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО - ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ ВИТАЛАБ - БЛ ООД

САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО - ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ ВИТАЛАБ - БЛ ООД, Благоевград

Самостоятелна медико - диагностична лаборатория Виталаб - БЛ ООД е създадена през 2000 година. Лаборатория Виталаб извършват изследвания на урина, кръв - биохимия, хематология, коагулация, хо

Още Здравни заведения в Община Благоевград

Многопрофилна болница за активно лечение - Благоевград АД

Многопрофилна болница за активно лечение - Благоевград АД, Благоевград

МБАЛ - Благоевград е високотехнологична болница със затворен цикъл на обслужване, която осъществява диагностика и активно лечение на остри заболявания, травми, изострени хронични заболя

Регистър на здравеопазването

Амбулатория за първична дентална помощ - индивидуална практика Д-р Светослав Спасов, Благоевград

Д-р Светослав Спасов е практикуващ дентален специалист, специалност обща стоматология, зъболекар с богат опит в денталната медицина. Денталният кабинет на Д-р Спасов в гр. Благоевград, ул. Димитър Та

САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО - ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ ВИТАЛАБ - БЛ ООД

САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО - ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ ВИТАЛАБ - БЛ ООД, Благоевград

Самостоятелна медико - диагностична лаборатория Виталаб - БЛ ООД е създадена през 2000 година. Лаборатория Виталаб извършват изследвания на урина, кръв - биохимия, хематология, коагулация, хо