Регистър на здравеопазването

Многопрофилна болница за активно лечение - Благоевград АД

blagoevgrad

blagoevgrad, mbal blagoevgrad, болница благоевград, диагностика и активно лечение благоевград, достъпна болнична помощ благоевград, достъпна стационарна и консултативна помощ, здравно заведение благоевград, качествена болнична помощ благоевград, качествена и достъпна болнична помощ, квалифицирани медици благоевград, лечебно заведение благоевград, лечение и рехабилитация на пациенти, мбал благоевград, своевременна и достъпна лечебна помощ, своевременна лечебна помощ благоевград

Галерия

Многопрофилна болница за активно лечение - Благоевград АД
Многопрофилна болница за активно лечение - Благоевград АД
Многопрофилна болница за активно лечение - Благоевград АД
Многопрофилна болница за активно лечение - Благоевград АД
Многопрофилна болница за активно лечение - Благоевград АД
Многопрофилна болница за активно лечение - Благоевград АД

Многопрофилна болница за активно лечение - Благоевград АД
Информация

Многопрофилна болница за активно лечение - Благоевград

Многопрофилна болница за активно лечение - Благоевград

 

Многопрофилна болница за активно лечение - Благоевград предлага качествена и достъпна болнична помощ, насочена към възстановяване и укрепване здравето на населението.

 

Лечебното заведение се стреми :


Да осигурява качествена и достъпна стационарна и консултативна помощ, насочена кьм диагностика и активно лечение, възстановяване и укрепване на здравето на населението, снижаване на заболеваемостта и смьртноста на равнището на добрата медицинска практика.


Да повишава качеството на живота на пациентите и техните близки, като облекчава или отстранява основните и свьрзаните с тях заболявания, изпьлнявайки и по - глобална социална функция за количествено и качествено вьзпроизводство на населението.


Да осигурява диагностика, лечение и рехабилитация на пациенти със спешни, остри и изострени хронични заболявания във всички разкрити отделения и сектори на болницата на равнището на добрата медицинска практика и в съответствие с най-добрите постижения на медицината на територията на Благоевградска област.


Болницата е база за практическо обучение на студенти и специализанти.


Всички дейности на болницата са подчинени на изпьлнението на нейната мисия и произтичащите от нея основни цели и задачи.


Многопрофилна болница за активно лечение - Благоевград оказва своевременна и достъпна за гражданите високоспециализирана диагностична, лечебна, рехабилитационна и родилна помощ по направленията - вътрешни болести, гастроентерология, кардиология, ендокринология и болести на обмяната, клинична хематология, ревматология, нефрология, клинична токсикология, клинична алергология, пневмология и фтизиатрия, детски болести, акушерство и гинекология, неонатология, анестезиология и интензивно лечение, хирургия, съдова хирургия, ортопедия и травматология, урология, неврология, неврохирургия, очни болести, ушно - носно - гърлени болести, инфекциозни болести, трансфузионна хематология, физикална и рехабилитационна медицина, клинична лаборатория, образна диагностика, сьдебна медицина и обща и клинична патология, в съответствие с приетите медицински стандарти и с принципите за достъпност, равнопоставеност, своевременност, непрекъсваемост на лечебния процес и добра клинична практика.

 

МБАЛ Благоевград разполага с:

 

Консултативно-диагностичен блок
Отделение по трансфузионна хематология (единствено в областта)
Отделение по физиотерапия и рехабилитация
Спешно приемно отделение
Отделение по хемодиализа
Болнична аптека

ТЕЛК


Диагностично - лечебната дейност се осъществява чрез :


Екип от висококвалифицирани медицински специалисти.


Взаимодействие и сътрудничество със звената за оказванена ПИМП и СИМП и други.


Инвестиране на ресурси в медицинска апаратура и технологии, които осигуряват постигане на качествени стандарти в болничната помощ.


Най - ценната част от ресурсите на болницата е високо квалифицираният медицински персонал.


Лечебното заведение обслужва общините от Благоевградска област. Населението на региона се насочва към МБАЛ - Благоевград за консултативна и стационарна помощ.

 

УПРАВЛЕНИЕ

 

 

 

МБАЛ - Благоевград е акционерното дружество,  управлявано от Съвет на директорите в състав:

 

 

Инж. Стойка Таскова - Председател

 

Д-р Андрей Янакиев - Зам.председател

 

Д-р Огнян Стефанов Митев - Изпълнителен директор

 

Венета Стефанова - Главна медицинска сестра

 

 
Дружеството се представлява от Изпълнителния директор Д-р Огнян Стефанов Митев

 

 

тел.: 0738292329
Факс: 073884129

 

 

Контакти

Многопрофилна болница за активно лечение - Благоевград АД

Град Благоевград, Община Благоевград, ул. Славянска 60
Телефон: 0738292329
Факс: 073884129
Интернет сайт: 

Още Здравни заведения в Град Благоевград

Още Здравни заведения в Община Благоевград

САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО - ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ ВИТАЛАБ - БЛ ООД

САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО - ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ ВИТАЛАБ - БЛ ООД, Благоевград

Самостоятелна медико - диагностична лаборатория Виталаб - БЛ ООД е създадена през 2000 година. Лаборатория Виталаб извършват изследвания на урина, кръв - биохимия, хематология, коагулация, хо

Многопрофилна болница за активно лечение - Благоевград АД

Многопрофилна болница за активно лечение - Благоевград АД, Благоевград

Многопрофилна болница за активно лечение - Благоевград предлага качествена и достъпна болнична помощ, насочена към възстановяване и укрепване здравето на населението. Лечебното заве