Регистър на здравеопазването

ИКОНОМИКС - СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА, Град Габрово - Дейност

служба по трудова медицина икономикс

служба по трудова медицина икономикс, стм икономкис

ИКОНОМИКС - СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА
Дейност

ИКОНОМИКС - СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА

Служба по трудова медицина - ИКОНОМИКС извършва :

 

Оценка на риска

 

Оценка на риска за здравето и безопасността на работещите. Анализ и оценка на :

 • Оценка на работни помещения и процеси
 • Оценка на работни места
 • Оценка на работното оборудване
 • Оценка на риска при ръчна работа с тежести
 • Оценка на риска при работа с химични агенти
 • Оценка на риска от въздействие на канцерогени и мутагени
 • Оценка на специфичния риск пораждан от експлозивна атмосфера
 • Оценка на професионалния риск от ел. ток
 • Оценка на професионалния риск от пожар.

 

 • Оценка на риска за здравето при работа с високо нервно-психично напрежение и неблагоприятни психо-социални фактори.

 

 • Изготвяне на физиологичен режим на труд и почивка.

 

 • Оценка на ефективността на въведения физиологичен режим на труд и почивка.

 

 • Извършване на анкетни проучвания сред работещите и анализ на получените данни.

 

Съвместно с представители на работодателя на обслужваното предприятие и в съответствие с оценката на риска :

 • разработване и предлагaне на мерки за предотвратяване, отстраняване или намаляване на установения риск
 • степенуване по приоритети на мерките
 • оценка ефикасността на предприетите вече мерки.

 

 • Участие при избор на ново технологично оборудване и въвеждане на нови работни процеси, методи, суровини и материали с оглед определяне на потенциалния здравен риск.

 

 • Даване на препоръки при избор на средствата за колективна и лична защита.

 

 • Оценка на личните предпазни средства.

 

 • Организиране и извършване на специализирани измервания на фактори на работната среда. Анализ на състоянието на работната среда и влиянието, което оказва върху здравето на работещите.

 

 • Изготвяне Досие на вентилационна инсталация.

 

Наблюдение, анализ и оценка на здравното състояние на работещите

 

 • Службата по трудова медицина извършва наблюдение, анализ и оценка на здравното състояние на работещите във връзка с извършваната трудова дейност.


Консултиране и подпомагане на работодателя при организиране и провеждане на :

 • предварителни медицински прегледи и изследвания за преценка на пригодността на работещите при постъпване на работа
 • периодични медицински прегледи и изследвания за ранното откриване на изменения в организма в резултат от въздействия на работната среда и трудовия процес


Службата по трудова медицина, съгласно нормативните актове, оценката на риска и конкретните условия на труд, предлага :

 • вида на медицинските специалисти и необходимите изследвания
 • периодичност на медицинските прегледи и изследвания.

 

 • Изготвяне на заключение за пригодността на работещия да изпълнява даден вид работа.

 

Анализиране здравното състояние на работещите и връзката му с условията на труд въз основа на :

 • резултатите от извършените предварителни и периодични медицински прегледи
 • информация за временната неработоспособност
 • информация за трайната неработоспособност
 • информация за регистрирани професионални болести
 • информация за трудовите злополуки

 

 • Изготвяне анализ на заболеваемостта и временната неработоспособност на база издадени болнични листове.

 

 • Изготвяне анализ на заболеваемостта от проведените периодични медицински прегледи.

 

 • Изготвяне на лично здравно досие.

 

 • Определяне на местата за трудоустрояване на лица с намалена работоспособност, хора с увреждания и бременни жени.

 

 • Разработване на препоръки към работодателя за преустройството на работното място, организацията на труда и трудовото натоварване на работещи, които се нуждаят от специална закрила.

 

 • Даване индивидуални съвети на работещите във връзка със здравето и безопасността при работа.

 

 • Участие в разследване трудови злополуки.

 

 • Участие в уточняване и регистриране на професионално заболяване.

 

 • Определяне работещите, имащи право на допълнителен платен годишен отпуск.


Консултанти на Службата по трудова медицина са водещи специалисти в областта на здравословните и безопасни условия на труд, от Националния център по опазване на общественото здраве към Министерство на Здравеопазването :

 

 • проф. д-р Емилия Иванович
 • доц. д-р Запрян Запрянов
 • доц. д-р Лилия Минчева
 • Клиника по професионални болести УМБАЛ Св. Иван Рилски София
 • доц. д-р Таня Кунева
 • доц. д-р Мария Демирова

 

Контакти

ИКОНОМИКС - СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА

Град Габрово, Община Габрово, ул. Юрий Венелин 18, ет. 4, Бизнес център Магура
Телефон: 066866555
GSM: 0878979004, 0878979043
Интернет сайт: www.ikonomiks.com

Галерия

Още Здравни заведения в Община Габрово