Регистър на здравеопазването

ЗФ ЗДРАВЕ АД - СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА, Град София

зф здраве ад

зф здраве ад, служба по трудова медицина

ЗФ ЗДРАВЕ АД - СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА
Информация

ЗФ ЗДРАВЕ АД - СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА

Службата по трудова медицина при ЗФ Здраве АД е със седалище град София, бул. Княгиня Мария Луиза 92, етаж 6.

 

Службата по трудова медицина е регистрирана в Министерство на здравеопазването и притежава удостоверение № 235-2/04.10.2012 година, за извършване на своята дейност.

 

Разполага с екип от високо квалифицирани специалисти, които работят само в службата по трудова медицина при ЗФ Здраве АД и за клиентите на ЗФ Здраве АД.

 

 

Службата по трудова медицина предлага следните услуги :

 

 

Оценка на риска за здравето и безопасността на работниците и служителите :

 

 • Оценка на работните процеси, оборудването, помещенията, работните места, организацията на труда, използваните суровини и материали, факторите на работната среда и трудовия процес и определяне на изложените на риск лица.
 • Оценка на риска за здравето при работа с високо нервно - психично напрежение и неблагоприятни психосоциални фактори, наложен ритъм и монотонност, принудителна работна поза, ръчни товарно-разтоварни дейности, нерационални режими на труд и почивка.

 

 

Разработване на мерки за подобряване състоянието на работната среда, безопасността на труда и за оптимизиране на трудовия процес :

 

 • Оценка на условията за санитарно - битово обслужване и предложения за подобряването му.
 • Разработване на физиологични режими на труд и почивка.
 • Разработване на препоръки за овладяване на стреса на работното място въз основа на анализа и оценката на психосоциалните фактори.
 • Разработване на препоръки за работодателя относно преустройството на работното място, организацията на труда и трудовото натоварване на трудоустроени работещи.

 

 

Консултативна помощ :

 

 • Изготвяне на документация по организация на дейностите по ЗБУТ във фирмата.
 • Препоръки за вида и срока на износване на личните предпазни средства.
 • Участие в разработването на правила, норми и инструкции в организацията за осигуряване на здраве и безопасност при работа.
 • Консултиране на Работодателя при трудови злополуки и съмнение за професионален характер на констатирано заболяване на служител.
 • Консултиране на Работодателя във връзка с трудоустрояване на служители.
 • Всички необходими консултации по прилагане на нормативната база по ЗБУТ.

 

 

Наблюдение на здравословното състояние на работниците и служителите и анализирането му във връзка с извършваната работа :

 

 • Изготвяне на списък на задължителните периодични профилактични прегледи и клинико-лабораторни изследвания на служителите, съгласно условията на нормативната уредба.
 • Анализ на заболеваемостта с временна неработоспособност по данни от болничните листове за едногодишен ретроспективен период.
 • Анализ на резултатите от проведени профилактични прегледи.
 • Изготвяне и поддръжка на досиета за здравното състояние на служителите.
 • Изготвяне на заключение за годността на работещия да изпълнява даден вид работа въз основа на резултатите от предварителния и периодичния медицински преглед.
 • Всички необходими консултации по прилагане на нормативната база по ЗБУТ.

 

 

Oбучение на работници и служители по правилата за опазване на здравето и безопасността при работа :

 

 • Първоначално и ежегодно обучение на членовете на Комитетите/Групите по условия на труд.
 • Обучение на длъжностните лица, които ръководят и управляват трудовите процеси /чл. 6, ал. 1, т.1 от Наредба РД-07-2/2009 г./
 • Обучение на длъжностните лица и на специализираните служби по чл. 24 на ЗЗБУТ.
 • Обучение на лицата, които са определени от работодателя да провеждат инструктажите.
 • Обучение на работници и служители по правилата за първа помощ, самопомощ и взаимопомощ.
 • Обучение за безопасна работа с видеодисплеи /съгл. чл. 5 на Наредба 7/2005 г./
 • Обучение за безопасна извършване на ръчна работа с тежести /съгл. чл. 6 (2) на Наредба 16/1999 г./
 • Обучение на работещи експонирани на опасни химични агенти при работа /съгл. чл. 13 на Наредба 13/2003 г./
 • Обучение на работещи, които са или е вероятно да бъдат експонирани на прах, който съдържа азбест /съгл. раздел III на Наредба 9/2006 г./

 

 

 

Контакти

Къща Вит

Град София, Община Столична, с.; ул.Христо Смирненски №4
Телефон: 029311280, 029312286
Факс: 029311280, 029312286
Интернет сайт: www.bgstm.com

Галерия

Още Здравни заведения в Община Столична

Медико-диагностична лаборатория 3В - РЕНТГЕН

Медико-диагностична лаборатория 3В - РЕНТГЕН, София

През 1998 год. Марияна Георгиева създава Медико-диагностична лаборатория 3В - РЕНТГЕН. Благодарение на високия стандарт в обслужването на своите пациенти, МДЛ-3В-РЕНТГЕН се утвърждава като един от вод