Регистър на здравеопазването

ЗФ ЗДРАВЕ АД - СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА, Град София

зф здраве ад

зф здраве ад, служба по трудова медицина

ЗФ ЗДРАВЕ АД - СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА
Информация

ЗФ ЗДРАВЕ АД - СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА

Службата по трудова медицина при ЗФ Здраве АД е със седалище град София, бул. Княгиня Мария Луиза 92, етаж 6.

 

Службата по трудова медицина е регистрирана в Министерство на здравеопазването и притежава удостоверение № 235-2/04.10.2012 година, за извършване на своята дейност.

 

Разполага с екип от високо квалифицирани специалисти, които работят само в службата по трудова медицина при ЗФ Здраве АД и за клиентите на ЗФ Здраве АД.

 

 

Службата по трудова медицина предлага следните услуги :

 

 

Оценка на риска за здравето и безопасността на работниците и служителите :

 

 • Оценка на работните процеси, оборудването, помещенията, работните места, организацията на труда, използваните суровини и материали, факторите на работната среда и трудовия процес и определяне на изложените на риск лица.
 • Оценка на риска за здравето при работа с високо нервно - психично напрежение и неблагоприятни психосоциални фактори, наложен ритъм и монотонност, принудителна работна поза, ръчни товарно-разтоварни дейности, нерационални режими на труд и почивка.

 

 

Разработване на мерки за подобряване състоянието на работната среда, безопасността на труда и за оптимизиране на трудовия процес :

 

 • Оценка на условията за санитарно - битово обслужване и предложения за подобряването му.
 • Разработване на физиологични режими на труд и почивка.
 • Разработване на препоръки за овладяване на стреса на работното място въз основа на анализа и оценката на психосоциалните фактори.
 • Разработване на препоръки за работодателя относно преустройството на работното място, организацията на труда и трудовото натоварване на трудоустроени работещи.

 

 

Консултативна помощ :

 

 • Изготвяне на документация по организация на дейностите по ЗБУТ във фирмата.
 • Препоръки за вида и срока на износване на личните предпазни средства.
 • Участие в разработването на правила, норми и инструкции в организацията за осигуряване на здраве и безопасност при работа.
 • Консултиране на Работодателя при трудови злополуки и съмнение за професионален характер на констатирано заболяване на служител.
 • Консултиране на Работодателя във връзка с трудоустрояване на служители.
 • Всички необходими консултации по прилагане на нормативната база по ЗБУТ.

 

 

Наблюдение на здравословното състояние на работниците и служителите и анализирането му във връзка с извършваната работа :

 

 • Изготвяне на списък на задължителните периодични профилактични прегледи и клинико-лабораторни изследвания на служителите, съгласно условията на нормативната уредба.
 • Анализ на заболеваемостта с временна неработоспособност по данни от болничните листове за едногодишен ретроспективен период.
 • Анализ на резултатите от проведени профилактични прегледи.
 • Изготвяне и поддръжка на досиета за здравното състояние на служителите.
 • Изготвяне на заключение за годността на работещия да изпълнява даден вид работа въз основа на резултатите от предварителния и периодичния медицински преглед.
 • Всички необходими консултации по прилагане на нормативната база по ЗБУТ.

 

 

Oбучение на работници и служители по правилата за опазване на здравето и безопасността при работа :

 

 • Първоначално и ежегодно обучение на членовете на Комитетите/Групите по условия на труд.
 • Обучение на длъжностните лица, които ръководят и управляват трудовите процеси /чл. 6, ал. 1, т.1 от Наредба РД-07-2/2009 г./
 • Обучение на длъжностните лица и на специализираните служби по чл. 24 на ЗЗБУТ.
 • Обучение на лицата, които са определени от работодателя да провеждат инструктажите.
 • Обучение на работници и служители по правилата за първа помощ, самопомощ и взаимопомощ.
 • Обучение за безопасна работа с видеодисплеи /съгл. чл. 5 на Наредба 7/2005 г./
 • Обучение за безопасна извършване на ръчна работа с тежести /съгл. чл. 6 (2) на Наредба 16/1999 г./
 • Обучение на работещи експонирани на опасни химични агенти при работа /съгл. чл. 13 на Наредба 13/2003 г./
 • Обучение на работещи, които са или е вероятно да бъдат експонирани на прах, който съдържа азбест /съгл. раздел III на Наредба 9/2006 г./

 

 

 

Контакти

Къща Вит

Град София, Община Столична, с.; ул.Христо Смирненски №4
Телефон: 029311280, 029312286
Факс: 029311280, 029312286
Интернет сайт: www.bgstm.com

Галерия

Още Здравни заведения в Община Столична

Холистичен Център Трансмед

Холистичен Център Трансмед, София

Холистичен Център Трансмед съществува от 2008 година. Той е един от първите центрове, в който е въведен високотехнологичният биорезонансен подход в диагностиката на човешкия организъм. Каузата на Цен

Медицински център за специализирана извънболнична медицинска помощ по детски болести ЕООД

Медицински център за специализирана извънболнична медицинска помощ по детски болести ЕООД, София

Медицински център за специализирана извънболнична медицинска помощ по детски болести е здравно заведение със седалище град София, ул. Найден Геров № 2. Учреден през 2002 г. с цел каче

Медико-диагностична лаборатория 3В - РЕНТГЕН

Медико-диагностична лаборатория 3В - РЕНТГЕН, София

През 1998 год. Марияна Георгиева създава Медико-диагностична лаборатория 3В - РЕНТГЕН. Благодарение на високия стандарт в обслужването на своите пациенти, МДЛ-3В-РЕНТГЕН се утвърждава като един от вод