Регистър на здравеопазването

ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА - БЯЛА, Град Бяла

бяла

бяла, дпб бяла, държавна болница за лечение на психично болни, държавна психиатрична болница бяла, държавно заведение за лечение на психично болни, заведение за лечение на психично болни бяла, здравно заведение за лечение на психично болни, кабинет за функционална диагностика бяла, кабинет клинична психология бяла, лечебно заведение за психично болни бяла, лечение на лица страдащи от психични заболявания, лечение на психично болни бяла, преглед на пациенти с психични проблеми, психиатрична болница бяла, психиатрия бяла, психично амбулаторно и стационарно лечение

Галерия

ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА - БЯЛА
ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА - БЯЛА
ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА - БЯЛА
ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА - БЯЛА
ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА - БЯЛА
ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА - БЯЛА
ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА - БЯЛА
ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА - БЯЛА

ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА - БЯЛА
Информация

ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА, БЯЛА

ДПБ Бяла

ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА - БЯЛА е разположена в покрайнините на града.

 

Сградата на лечебното заведение е построена през 1910 година на левия бряг на река Янтра.


В болницата се осигурява амбулаторно и стационарно лечение на лица, страдащи от психични заболявания, на възраст над 18 години.

 

 


ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА - БЯЛА разполага с:

 

 

  • Диагностично-консултативен блок

 

  • Кабинет Клинична психология

 

  • Кабинет за функционална диагностика

 

  • Клинична лаборатория

 

  • Стационарен блок

 

  • Административно-стопански блок

 

  • Аптека

 


В Диагностично-консултативния блок се извършват амбулаторни прегледи и консултации на пациенти с психични проблеми и зависимости.

 


В кабинета по Клинична психология се извършват психологически изследвания на пациенти с психични заболявания. Осъществява се психологично съветване, провеждат се психологична терапия, психологични експертни оценки.

 


Екипът, зает в ДПБ, Бяла е съставен от квалифицирани специалисти, отлични професионлаисти, полагащи необходимите грижи за лечението на пациентите на болницата.

 

 

Пациентите, които се обслужват от ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА - БЯЛА са от районите Русе, Силистра, Разград и други пациенти, потърсили помощта на ДПБ, Бяла.

 

 

Професионално обучение

О Б Я В А
ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ
ПО ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ”
НА РЕГИСТРИРАНИ В ДБТ БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА


Държавна психиатрична болница гр. Бяла обявява организиране и провеждане на курс за професионално обучение за придобиване на квалификация на регистрирани в ДБТ безработни лица, въз основа на подписано с Министерство на труда и социалната политика споразумение за 2014 г. по Проект „Красива България”.
Курсът за професионално обучение е по специалността: „Подпомагане на възрастни”, код по СППОО 7620402, за придобиване на втора квалификационна степен.
Общият брой на курсистите е 10.
Курсът за професионално обучение е с продължителност 300 учебни часа (41 дни).
Максималната цена за професионалното обучение на един безработен е 400 /четиристотин/ лева.

 

Всички обучаващи организации с образователни програми, съответстващи на Закона за професионалното образование и обучение, които са регистрирани в НАПОО по установения ред и желаят да участват в провеждането на горепосочения курс, са поканени да представят оферта, съдържаща следните документи и попълнени образци:
1. Административни сведения за участника (прилага се попълнено Приложение– Административни сведения);
2. Копия от документи за регистрация на кандидата – ЕИК, издадена от НАПОО лицензия и др.
3. Доказателства за икономическото и финансово състояние на участника – минимални изисквания:
3.1. Участникът да има реализиран оборот от сходни с предмета на услугата (организиране и провеждане на професионални обучения), сумарно за последните 3 години, в размер не по-малко от 20 000 (двадесет хиляди) лева без ДДС (прилага се попълнено Приложение – Оборот);
4. Доказателства за техническите възможности и/или квалификация за изпълнение на услугата – минимални изисквания:
4.1. Участникът да е изпълнил през последните 3 години най-малко 2 договора с предмет, подобен на предмета на услугата (прилагат се попълнено Приложение – Декларация основни договори;
4.2. Участникът да разполага с оборудвана материално-техническа база (МТБ) в гр. Бяла за провеждане на професионалното обучение по теория и практика, вкл. със самостоятелни учебни места за всички курсисти, с учебно-технически средства за обезпечаване на обучението – специално оборудване, прибори, инсталации, съоръжения и др. (прилага се попълнено Приложение – Описание МТБ);
4.3. Участникът да разполага с преподавателски състав за специалността, отразен в списък с име, трудов стаж и образование, както и документи, доказващи квалификацията на всеки преподавател;
4.4. Участникът да е лицензиран по Закона за професионалното образование и обучение (прилага се заверено копие от лицензия, издадена от НАПОО);
5. Декларация за липса на задължения към НАП;
6. Копие от учебна програма за професионалното обучение;
7. Ценова оферта (прилагат се попълнени: Приложение ОБРАЗЕЦ №4 –
Приложение ОБРАЗЕЦ №5 – План-сметка)

 

Изборът на изпълнител на професионалното обучение ще се осъществи чрез избор на кандидат, предложил най-ниска цена.

Документацията за участие е поместена на сайта на Държавна психиатрична болница гр. Бяла www.dpb-byala.org

Офертите се приемат до 10.00 ч. на 09.05.2014 г. в сградата на ДПБ гр. Бяла от участника или упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Офертата се поставя в запечатан, непрозрачен плик, върху който се изписват наименованието на участника, адрес за кореспонденция, лице за контакт, телефон, факс и/или е-mail, както и следният текст:


ДПБ гр. Бяла
ул. Дряново № 3
п.к. 7100 гр. Бяла


Предложение за извършване на услуга с предмет: „Организиране и провеждане на професионално обучение на регистрирани безработни лица по специалност „Подпомагане на възрастни”, с код по СППОО: 7620402, за придобиване на втора квалификационна степен”.

 

Оферти с непълна документация няма да се разглеждат.

 

Допълнителна информация за организирането и провеждането на курса за професионално обучение може да се получи от Държавна психиатрична болница гр. Бяла на тел.: 08 17 7 3447: лице за контакт: Д-р Олег Цветанов Церовски.

 

Повече информация относно необходимите документите за обучение ще откриете ТУК.

Контакти

ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА - БЯЛА

Град Бяла, Община Бяла, област Русе, ул. Дряново 3
Телефон: 081773447, 081772702, 081772703
GSM: 0878472703
Интернет сайт: 

Още Здравни заведения в Община Бяла, област Русе

Многопрофилна болница за активно лечение Юлия Вревска - Бяла ЕООД

Многопрофилна болница за активно лечение Юлия Вревска - Бяла ЕООД, Бяла

Многопрофилна болница за активно лечение Юлия Вревска - Бяла е високотехнологична болница, която предлага квалифицирана болнична диагностична, лечебна и рехабилитационна помощ на пациентите, нуждаещи