Регистър на здравеопазването

ДОМ ЗА МЕДИКО - СОЦИАЛНИ ГРИЖИ ЗА ДЕЦА, Град Дебелец

дом за медико социални грижи за деца

дом за медико социални грижи за деца

ДОМ ЗА МЕДИКО - СОЦИАЛНИ ГРИЖИ ЗА ДЕЦА
Информация

ДОМ ЗА МЕДИКО - СОЦИАЛНИ ГРИЖИ ЗА ДЕЦА

 

ДОМ ЗА МЕДИКО - СОЦИАЛНИ ГРИЖИ ЗА ДЕЦА град Дебелец е лечебно - профилактично заведение по смисъла на чл. 5 ал. 1 от Закона за лечебните заведения на Министерство на здравеопазването. Акредитиран на основание Наредба № 18 на МЗ за критериите, показателите и методиката на акредитация на лечебните заведения.

 

Със Заповед № РД01-317 от 08.06.2006 година от Министъра на здравеопазването ДМСГД град Дебелец получи акредитационна оценка за цялостната медицинска дейност Отлична за срок от пет години.

 

През 2000 година ДМСГД стана приемник на ДМД, който е открит през 1953 година за отглеждане на деца до три годишна възраст на самотни майки и на родители със социални индикации - едно физиологично отделение с тридесет легла. Сградата е построена с щедрото дарение на Иван Дончев Хаджиев, родом от Дебелец, живял и починал в Калифорния.


През 1967 година е открито хипотрофично отделение с тридесет легла, а през 1968 година отделение за недоносени деца с двадесет и пет легла. След откриването на новите отделения броя на леглата нараства на сто и тридесет.


През 1987 година леглата са вече двеста, с разкриване на филиал в град Велико Търново. С влизането на новия Правилник за работа на ДМСГД през 2000 година и настъпилите нови структурни промени, в сграда 1 в град Дебелец е оформен жилищен блок 1, където се отглеждат и възпитават деца до 3 години разделени в групи, обслужвани на екипен принцип и медицински блок от 55 легла с приемно изолационен сектор, медицинско отделение и сектор за тежко увредени деца. В сграда 2 във Велико Търново са сформирани четири групи по 15 деца също на екипен принцип на работа и две групи по 10 деца на възраст от 0 до 7 години с проблеми в развитието.


През 2002 година поради намалена използваемост, леглата са намалени с тридесет, което води до ново преструктуриране на леглата. Сграда 1 в град Дебелец - жилищен блок с четири групи по 15 легла, медицински блок с приемно изолационен сектор с 15 легла, сектор за увредени деца с 5 легла, сектор за деца с ниско тегло с 15 легла и медицинско отделение с 10 легла. Сграда 2 във Велико Търново - жилищен блок с 2 групи и 45 легла и дневен център с две групи по 10 деца.

 

Домът за медико - социални грижи за деца - град Дебелец осигурява качествена грижа на деца в неравностойно положение според индивидуалните им потребности.

 

Предоставя продължително медицинско наблюдение, диагностика, лечение, профилактика, рехабилитация и специфични грижи за децата от различни възрастови групи с хронични заболявания и медико - социални проблеми, както и алтернативни услуги в общността и грижа от семеен тип.

 

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ

Дом за медико-социални грижи за деца град Дебелец осъществява следните дейности :

 

 • Продължително медицинско наблюдение на деца с хронични заболявания и медико - социални проблеми.
 • Диагностициране, лечение и рехабилитация на деца с хронични заболявания и медико-социални проблеми.
 • Специфични грижи за деца с хронични заболявания и медико - социални проблеми - отглеждане, възпитание и обучение, подготовка за интеграция в обществото чрез посещаване на масови детски заведения, интеграция в семейство, подготовка за осиновяване.


Екипът от медицинските и други специалисти в дома създават условия за прилагането на индивидуален подход, осигуряващ оптимално физическо и психическо развитие на децата.

 

ДНЕВЕН ЦЕНТЪР

През 1999 година в ДМД е разкрит Дневен център за деца с проблеми в развитието от семейна среда, който продължава своята дейност и до сега и непрекъснато разширява и усъвършенства услугите, които предлага.

 

Дейността на Дневен център към ДМСГД град Дебелец беше разширена, чрез предоставяне на специализирана терапевтична работа за деца от 0 до 7 години с увреждания от аутистичния спектър.


Дневния център разполага с двадесет легла и работи всеки делничен ден от 07 – 19 часа.

 

Децата се приемат с направление за ползване на социална услуга / дневна или почасова / издадено от ДСП.


Социалната мисия на центъра е :


Да приобщава децата с проблеми в развитието към света на здравите и постигане на възможно най-добра интеграция.
Да предотврати изоставянето на тези деца в специализираните институции.
Да подпомага изграждането на позитивни отношения между децата и тяхното обкръжение.
Да спомага за формирането на хуманни и толерантни отношения между обществото и децата с проблеми.

 

Услуги, предлагани от ДЦ :

 

 • Диагностика на соматичното, психичното, неврологичното, интелектуалното и речевото развитие на децата.
 • Изготвяне на индивидуални програми за медицинска и парамедицинска рехабилитация.
 • Изготвяне на програма за работа в домашни условия.
 • Логопедични занимания.
 • Рехабилитационни процедури, включващи - лечебен масаж, ЛФК, игротерапия, кинезитерапия по Войта, кинезитерапия по Бобат. 
 • Физиотерапевтични процедури, които включват - топлинни процедури /парафинолечение/, лечение с нискочестотни токове / електростимулации и електрофореза /, водолечение / тангентор /, сонотерапия / ултразвук /.
 • Работа с деца с нарушения от аутистичния спектър.
 • Обучение на родителите за провеждане на рехабилитация в домашни условия като ко- терапевти.
 • Сеанси по релационна психомоторика.
 • Арт - терапия.
 • Провеждане на индивидуална психотерапия.
 • Консултиране на родители на деца със специални нужди.

 

За периода от откриването на ДЦ до сега през центъра са преминали близо сто и осемдесет деца.


При част от децата посещавали сектора по физикална терапия и рехабилитация се наблюдава чувствително подобрение. Сеанси при психолог по индивидуален график са посещавали деца с най - често срещани диагнози - ДЦП, аутизъм, изоставане в психо - моторното развитие, личностови и поведенчески проблеми, синдром на Даун. При повечето деца се наблюдава подобрение в развитието като цяло или в конкретна област на развитие.
При децата посещавали логопедичният кабинет се наблюдава значително подобрение в комуникативната компетентност.


Нито едно дете, посещавало ДЦ, не е изоставено от родителите си.

 

Контакти

Хотел Свети Георги

Град Дебелец, Община Велико Търново, ул.Пере Тошев 2
Телефон: 061172130
Факс: 061172130
Интернет сайт: dmsgd-debelets.org

Галерия

Още Здравни заведения в Община Велико Търново

Регистър на здравеопазването

ИППМП - Дентална амбулатория - Д-р Васил Василев, Велико Търново

ИППМП - Дентална амбулатория - Д-р Васил Василев е със седалище град Велико Търново, бул. България №33 А. Денталният център предоставя на своите пациенти, пълна гама стоматологични и зъботехнически у

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО КАРДИОЛОГИЯ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЕООД

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО КАРДИОЛОГИЯ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЕООД, Велико Търново

Специализирана болница за активно лечение по кардиология - Велико Търново ЕООД е лечебно заведение, осигуряващо спешна и планова инвазивна кардиологична помощ за региона на Централна и Североизточна

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ ПО ФИЗИКАЛНА И РЕХАБИЛИТАЦИОННА МЕДИЦИНА - ДИМИНА

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ ПО ФИЗИКАЛНА И РЕХАБИЛИТАЦИОННА МЕДИЦИНА - ДИМИНА, Вонеща вода

СБРФРМ Димина се намира в село Вонеща вода, отстоящо на около 28 км. от град Велико Търново по пътя за Нова и Стара Загора и на 20 км. източно от град Трявна. Разположено по северните склон