Регистър на здравеопазването

БЕЛЕР - МЕДИКЪЛ ООД - СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА, Град София

белер медикъл оод софия

белер медикъл оод софия, службата по трудова медицина

БЕЛЕР - МЕДИКЪЛ ООД - СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА
Информация

БЕЛЕР - МЕДИКЪЛ ООД - СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА

БЕЛЕР - МЕДИКЪЛ ООД - Служба по трудова медицина е със седалище град София, ул. Марагидик 10-А, партер.

 

Пререгистирана през 2008 година на основание Удостоверение № 118-1 от 23.04.2008 г., издадено от Министерство на здравеопазването, за извършване на дейност като Служба по Трудова Медицина в целия обхват.

 

СТМ организира профилактични медицински прегледи и изготвя анализи за здравния статус на персонала.

 

Изготвя оценка на риска, провежда обучения по безопасност и здраве при работа и обучения за квалификационни групи по електробезопасност.

 

Друго направление в дейността на Белер Медикъл ООД са консултации и изготвяне на базов модел документи, описващи цялата дейност, която дадено Дружество трябва да извършва във връзка с осигуряването на безопасни условия на труд, превенция на риска и здравето на работещите, режим на труд и почивка и изготвянето на трудово - правно регламентирани документи.

 

УСЛУГИ

БЕЛЕР - МЕДИКЪЛ ООД - Служба по трудова медицина предлага следните услуги :


ОРГАНИЗИРАНЕ, АНАЛИЗ и ОЦЕНКА на резултатите от профилактични Медицински прегледи.

 

Службата по трудова медицина организира и извършва профилактични медицински прегледи на работещите, в съответствие с изискванията на Закона за здравето, Закона за здравословни и безопасни условия на труд, Наредба № 3 от 28.02.1987 г. за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците, издадена от министъра на народното здраве, Обн. ДВ, бр. 16 от 27.02. 1987 год., както и други нормативни документи, отнасящи се за различни професии и дейности.

 

Анализите, които се изготвят въз основа на проведените прегледи, трудови злополуки, резултатите от измервания на параметрите на работната среда, професионални заболявания и обща заболеваемост на персонала дават реална представа на работодателя за управлението на риска и мерките за неговата превенция.

 

Службата изготвя електронни здравни досиета на прегледаните работници и служители и ги съхранява по начин и срок, нормативно регламентиран.

 

КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ по безопасност и здраве при работа.

 

Трудово - правни консултации.

 

Във връзка с правилната координация и взаимни задължения между Службата по Трудова Медицина и органите или длъжностните лица по безопасност и здраве при работа във фирмите се осъществяват вътрешни връзки, които са съществена предпоставка за една успешна и работеща програма на работодателите по управлението на здравословните и безопасни условия на труд.

 

Ползотворното сътрудничество в тази насока, както и прилагането на резултати от добрата фирмена и/или браншова практика дават възможността за разработване, разясняване и утвърждаване на основните мероприятия и нормативни документи на фирмите, структуриращи дейностите, отговорностите и задълженията по безопасност и здраве при работа, включително и подпомагане при изработване и внедряване на фирмената политика за тяхното управление, реализиране и контрол.


СТМ предлага своята помощ за разработването и разясняването на основни вътрешни фирмени актове като :

 

  • Всички работни документи, структуриращи дейността на органите или длъжностните лица по безопасност и здраве при работа във фирмите.
  • Правила за безопасни и здравословни условия на труд, информиращи работещите за опасностите при работа и мерките за недопускане на аварии, злополуки и професионални заболявания, както и да посочат задълженията на длъжностните лица и работещите във вътрешна фирмената организация за управлението на безопасността и здравето при работа.
  • Правилник за вътрешния трудов ред, в който се регламентира режима на достъп до предприятието и поведението на работещите, изискванията за безопасност в районите на фирмата и работните места, а също така и противопожарния режим.
  • Правила за действия на работещите при пожар, бедствия и аварии.
  • Документите, регистриращи дейността на КУТ и ГУТ.
  • Инструкции за безопасност при работа с машини или съоръжения.
  • Подготовка на персонала за безопасна работа чрез съвместно разработване на видовете инструктажи и програмите, които те обхващат.
  • Длъжностни характеристики.
  • Разработване на физиологичен режим на труд и почивка.
  • Така разработените документи се комплектоват с актуалните нормативни актове към момента на изготвянето им.


СТМ разполага с филиали в градовете Благоевград и Бургас.

 

Контакти

Хотел Трансимпекс

Град София, Община Столична, пл.Нечаев 1
Телефон: 028732904
GSM: 0894329940, 0888148792, 0896884503, 0889639639
Интернет сайт: belermedikal.vibs.bg

Галерия

Още Здравни заведения в Община Столична

Холистичен Център Трансмед

Холистичен Център Трансмед, София

Холистичен Център Трансмед съществува от 2008 година. Той е един от първите центрове, в който е въведен високотехнологичният биорезонансен подход в диагностиката на човешкия организъм. Каузата на Цен

Медицински център за специализирана извънболнична медицинска помощ по детски болести ЕООД

Медицински център за специализирана извънболнична медицинска помощ по детски болести ЕООД, София

Медицински център за специализирана извънболнична медицинска помощ по детски болести е здравно заведение със седалище град София, ул. Найден Геров № 2. Учреден през 2002 г. с цел каче

Медико-диагностична лаборатория 3В - РЕНТГЕН

Медико-диагностична лаборатория 3В - РЕНТГЕН, София

През 1998 год. Марияна Георгиева създава Медико-диагностична лаборатория 3В - РЕНТГЕН. Благодарение на високия стандарт в обслужването на своите пациенти, МДЛ-3В-РЕНТГЕН се утвърждава като един от вод