Регистър на здравеопазването

БЕЛЕР - МЕДИКЪЛ ООД - СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА, Град София

белер медикъл оод софия

белер медикъл оод софия, службата по трудова медицина

БЕЛЕР - МЕДИКЪЛ ООД - СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА
Информация

БЕЛЕР - МЕДИКЪЛ ООД - СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА

БЕЛЕР - МЕДИКЪЛ ООД - Служба по трудова медицина е със седалище град София, ул. Марагидик 10-А, партер.

 

Пререгистирана през 2008 година на основание Удостоверение № 118-1 от 23.04.2008 г., издадено от Министерство на здравеопазването, за извършване на дейност като Служба по Трудова Медицина в целия обхват.

 

СТМ организира профилактични медицински прегледи и изготвя анализи за здравния статус на персонала.

 

Изготвя оценка на риска, провежда обучения по безопасност и здраве при работа и обучения за квалификационни групи по електробезопасност.

 

Друго направление в дейността на Белер Медикъл ООД са консултации и изготвяне на базов модел документи, описващи цялата дейност, която дадено Дружество трябва да извършва във връзка с осигуряването на безопасни условия на труд, превенция на риска и здравето на работещите, режим на труд и почивка и изготвянето на трудово - правно регламентирани документи.

 

УСЛУГИ

БЕЛЕР - МЕДИКЪЛ ООД - Служба по трудова медицина предлага следните услуги :


ОРГАНИЗИРАНЕ, АНАЛИЗ и ОЦЕНКА на резултатите от профилактични Медицински прегледи.

 

Службата по трудова медицина организира и извършва профилактични медицински прегледи на работещите, в съответствие с изискванията на Закона за здравето, Закона за здравословни и безопасни условия на труд, Наредба № 3 от 28.02.1987 г. за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците, издадена от министъра на народното здраве, Обн. ДВ, бр. 16 от 27.02. 1987 год., както и други нормативни документи, отнасящи се за различни професии и дейности.

 

Анализите, които се изготвят въз основа на проведените прегледи, трудови злополуки, резултатите от измервания на параметрите на работната среда, професионални заболявания и обща заболеваемост на персонала дават реална представа на работодателя за управлението на риска и мерките за неговата превенция.

 

Службата изготвя електронни здравни досиета на прегледаните работници и служители и ги съхранява по начин и срок, нормативно регламентиран.

 

КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ по безопасност и здраве при работа.

 

Трудово - правни консултации.

 

Във връзка с правилната координация и взаимни задължения между Службата по Трудова Медицина и органите или длъжностните лица по безопасност и здраве при работа във фирмите се осъществяват вътрешни връзки, които са съществена предпоставка за една успешна и работеща програма на работодателите по управлението на здравословните и безопасни условия на труд.

 

Ползотворното сътрудничество в тази насока, както и прилагането на резултати от добрата фирмена и/или браншова практика дават възможността за разработване, разясняване и утвърждаване на основните мероприятия и нормативни документи на фирмите, структуриращи дейностите, отговорностите и задълженията по безопасност и здраве при работа, включително и подпомагане при изработване и внедряване на фирмената политика за тяхното управление, реализиране и контрол.


СТМ предлага своята помощ за разработването и разясняването на основни вътрешни фирмени актове като :

 

  • Всички работни документи, структуриращи дейността на органите или длъжностните лица по безопасност и здраве при работа във фирмите.
  • Правила за безопасни и здравословни условия на труд, информиращи работещите за опасностите при работа и мерките за недопускане на аварии, злополуки и професионални заболявания, както и да посочат задълженията на длъжностните лица и работещите във вътрешна фирмената организация за управлението на безопасността и здравето при работа.
  • Правилник за вътрешния трудов ред, в който се регламентира режима на достъп до предприятието и поведението на работещите, изискванията за безопасност в районите на фирмата и работните места, а също така и противопожарния режим.
  • Правила за действия на работещите при пожар, бедствия и аварии.
  • Документите, регистриращи дейността на КУТ и ГУТ.
  • Инструкции за безопасност при работа с машини или съоръжения.
  • Подготовка на персонала за безопасна работа чрез съвместно разработване на видовете инструктажи и програмите, които те обхващат.
  • Длъжностни характеристики.
  • Разработване на физиологичен режим на труд и почивка.
  • Така разработените документи се комплектоват с актуалните нормативни актове към момента на изготвянето им.


СТМ разполага с филиали в градовете Благоевград и Бургас.

 

Контакти

Хотел Трансимпекс

Град София, Община Столична, пл.Нечаев 1
Телефон: 028732904
GSM: 0894329940, 0888148792, 0896884503, 0889639639
Интернет сайт: belermedikal.vibs.bg

Галерия

Още Здравни заведения в Община Столична

Медико-диагностична лаборатория 3В - РЕНТГЕН

Медико-диагностична лаборатория 3В - РЕНТГЕН, София

През 1998 год. Марияна Георгиева създава Медико-диагностична лаборатория 3В - РЕНТГЕН. Благодарение на високия стандарт в обслужването на своите пациенти, МДЛ-3В-РЕНТГЕН се утвърждава като един от вод